ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2311

 
 

 

ชื่อ : อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2311

 
 

 

ชื่อ : นางจันทนา เอี่ยมสว่าง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2391

 
 

 

ชื่อ : นางสาวอภิรฎี ไชยบุตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2310

 
 

 

ชื่อ : นายธนโชติ ศิริรักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ / หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2352

 
 

 

ชื่อ : นางสาวสมพร อินบุญเชิด

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2361

 
 

 

ชื่น : นางพวงผกา จันทร์พรม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา / หัวหน้างานบริการ สวัสดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2370

 
 

 

 

ชื่อ : นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน

 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา

 

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 2352